Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Η Ανεμοκάμπι αποκτά το 100% της Γαλαξίδι και προετοιμάζει έξοδο από το Χρηματιστήριο

Αποτέλεσμα εικόνας για γαλαξιδι θαλασσιεσ καλλιεργειεσ α.ε

Προσεχώς αναμένεται αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έξοδος της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε., καθώς η σχετιζόμενη εταιρεία Ανεμοκάμπι Α.Ε. κατέθεσε πρόταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εξαγορά του υπολοίπου 5,76%. Με την εξαγορά του εν λόγω ποσοστού η Ανεμοκάμπι θα έχει αποκτήσει εξωχρηματιστηριακά το 100% των μετοχών της Γαλαξίδι.
Πλεόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, η Ανεμοκάμπι πρόκειται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο και μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ της απόφασης. Στη συνέχεια, και εφόσον αποφασίσει προς αυτή την κατεύθυνση η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε την 16 Αυγούστου 2017 από την εταιρεία «AΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ότι η τελευταία υπέβαλε κατά την ως άνω ημερομηνία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out), των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,37 έκαστη (στο εξής οι «Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της από 25 Μαΐου 2017 προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε ο Προτείνων (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), και σύμφωνα με επιστολή της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ATHEXCSD)» (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), στις 10.08.2017 ο Προτείνων και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (στο εξής τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατέχουν συνολικά 13.265.189 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,24% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, με την αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτείται την έγκριση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 811.171 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου Μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 5,76% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των 0,700 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.
Ο Προτείνων θα καταβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης), σύμφωνα με το Νόμο και την απόφαση 1/223/28.1.2014 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως ισχύει. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους πωλητές/κατόχους σχετικών Μετοχών τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα. Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1.5 του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 3ηΙουλίου 2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Νόμου και την υπ' αριθμ. 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΜΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ???
ΜΗΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ ΧΕΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ?? ΑΠΛΑ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ!
ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ...