Ο καιρός

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

ΧΑΜΟΣ στην Άμφισσα – Αν καιγόταν η περιοχή θα μαστούρωνε όλη η Ελλάδα – Χασισοφυτεία ΜΑΜΟΥΘ ανακάλυψαν οι αρχές

Τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρίσει οι αρχές ξανά.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Αλλοτρίωση, η περιπέτεια του πνεύματος (δοκίμιο του Μόσχου Λαγκουβάρδου)

Λαρισινά δοκίμια
Μ.Ε.Λαγκουβάρδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Θερινό Σχολείο στους Δελφούς


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΚΛΟΠΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Παιδικοί σταθμοί: Από αύριο οι αιτήσεις για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών μέσω ΕΣΠΑ

  


Από την Τετάρτη 5 Αυγούστου έως και την Τρίτη 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής όσοι ενδιαφέρονται

για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr) από τις 4/8/2015. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά ή με κούριερ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:

α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους παιδικούς σταθμούς.

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Σημειωτέον ότι το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 - 31/12/2014).

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση» που θα συμπληρώνουν, θα υποβάλλουν πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.• Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2015 και των δύο μερών.
• Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από τον Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης.• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.• Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.• Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

1. Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει.

2. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

1. Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. I.K.E. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.

2. Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).

3. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:

1. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

2. Αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

πηγή: aftodioikisi.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Υποχρεωτικά ... κολονοσκόπηση και τεστ κοπράνων σε όλους!

«Τιμωρία» σχεδιάζει το υπ. Υγείας σε όσους δεν κάνουν έγκαιρα τσεκ απ για καρκίνο!

Αν νοσήσουν θα πληρώνουν το 50% της θεραπείας - Προληπτικές εξετάσεις για τέσσερις διαδεδομένες μορφές καρκίνου (μαστού, τραχήλου της μήτρας, προστάτη και παχέος εντέρου) προωθεί ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Υποχρεωτικά ... κολονοσκόπηση και τεστ κοπράνων σε όλους!

Υποχρεωτικές σκοπεύει να καταστήσει για όλους τους Ελληνες και τις Ελληνίδες τις προληπτικές εξετάσεις για τέσσερις διαδεδομένες μορφές καρκίνου ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».
Για τους ανυπάκουους που θα παραλείπουν να υποβάλλονται στα επιβεβλημένα τσεκ-απ θα προβλέπεται, μάλιστα, και τσουχτερό penalty! 
Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας και θα θέσει σε διαβούλευση στους αρμόδιους φορείς αφορά τη μαστογραφία και το τεστ pap για τις γυναίκες, το PSA (προστατικό αντιγόνο) και την κλινική εξέταση του προστάτη για τους άνδρες, ενώ και για τα δύο φύλα θα επιβληθεί η διενέργεια κολονοσκόπησης και τεστ κοπράνων. 
Σε συνέχεια του ρεπορτάζ, αναφέρεται πως με τις εξετάσεις αυτές-που ξεκινούν σε συγκεκριμένη ηλικία και επαναλαμβάνονται με συγκεκριμένη συχνότητα (που θα καθοριστεί βάσει των επιστημονικών οδηγιών)-επιτυγχάνεται πρώιμη διάγνωση τεσσάρων νεοπλασματικών νοσημάτων τα οποία έχουν ήδη υψηλή συχνότητα εμφάνισης στην πατρίδα μας. 
Πρόκειται για τους καρκίνους του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του προστάτη και του παχέος εντέρου για τους οποίους οι επιδημιολογικές μελέτες φανερώνουν πως επίκειται μεγάλη αύξηση εντός της προσεχούς 20ετίας, εξαιτίας του καπνίσματος και της κακής διατροφής. 
Οπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον «Ε.Τ.», η πρόληψη του καρκίνου πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των πολιτών-κάτι που δεν ισχύει μέχρι σήμερα. «Σαν λαός είμαστε αμελείς σε ό,τι αφορά την υγεία μας. Το αποδεικνύει το γεγονός πως πρόσφατα υλοποιήθηκε πρόγραμμα αντικαρκινικών εξετάσεων για 60.000 ωφελούμενους στο οποίο προσήλθαν να εξεταστούν μόλις 7.000 άτομα» λέει ο κ. Κουρουμπλής. 
Και συνεχίζει: «Προσανατολιζόμαστε στο να θεσπίσουμε ως υποχρεωτικές τις προαναφερθείσες εξετάσεις και όσοι δεν είναι συνεπείς θα αντιμετωπίζουν ως ποινή την υποχρέωση να συμμετέχουν στο κόστος της νόσου, εφόσον αρρωστήσουν». Η ποινή για την οποία μιλά ο υπουργός είναι δυσβάσταχτη, καθώς υπάρχει σκέψη να επωμίζεται ο αμελής πολίτης το 50% του κόστους της νόσου. Σημειώνεται πως η θεραπεία του καρκίνου ανέρχεται σε… χιλιάδες ευρώ μηνιαίως και κανένας ασθενής δεν μπορεί να πληρώσει τέτοιου είδους εξωφρενικά ποσά από τη τσέπη του-ειδικά στην μνημονιακή Ελλάδα. 
protothema.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Μπομπ Σφουγγαράκης στο Cine Άλσος (ΑΜΦΙΣΣΑ)


Με μία ταινία για μικρά αλλά και πιο μεγάλα παιδιά συνεχίζονται οι θερινές προβολές

στο Σινέ Άλσος (Αλσύλιο Ευθ. Ζουμάς) από το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. Στις 4, 5 και 6 Αυγούστου, και ώρα 21:00, θα προβληθεί η ταινία "Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω απ' τα νερά του".


        
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Καταργούνται τα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τους σταθμούς Αμφίκλειας, Λιλαίας και Μπράλου

       Αντιδρά ο Δήμος Δελφών. Το θέμα ανέδειξε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Παν. Ταγκαλής

Ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μολιώτης, είπε τα εξής:
Πληροφορηθήκαμε ότι η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφάσισε καταργήσεις, περικοπές και αλλαγές, από τις 27/7/2015 έως και το υπόλοιπο του καλοκαιριού, στα δρομολόγια του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς για το ίδιο διάστημα καταργεί και τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1510 και 1511 στο τμήμα Αθήνα - Λιανοκλάδι - Αθήνα, οι οποίες έκαναν στάση στους σταθμούς Αμφίκλειας, Λιλαίας και Μπράλου.

Από τους ανωτέρω σταθμούς εξυπηρετούνται 18 χωριά τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα: Δ.Ε. Παρνασσού (Πολύδροσος, Επτάλοφος και Λιλαία), Δ.Ε. Γραβιάς (Γραβιά, Μαριολάτα, Βάργιανη, Καστέλλια, Αποστολιάς, Καλοσκοπή, Οινοχώρι και Σκλήθρο) και Δ.Ε. Καλλιέων (Μαυρολιθάρι, Αθανάσιος Διάκος, Καστριώτισσα, Μουσουνίτσα, Πυρά, Πανουργιάς και Στρώμη), με πληθυσμό συνολικά άνω των 8.000 κατοίκων. Επιπλέον θα πρέπει να προστεθούν και οι εξυπηρετούμενες Κοινότητες του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας με πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων.

Θεωρούμε την ενέργεια αυτή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ λανθασμένη, αστήρικτη και άδικη γιατί θα δημιουργήσει μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα στους δημότες των ανωτέρω Κοινοτήτων, τους εργαζόμενους, τους σπουδαστές και όλους όσους έκαναν καθημερινά χρήση του τρένου για την Αθήνα με φτηνό εισιτήριο και επέστρεφαν αυθημερόν στα χωριά τους.

Λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης, είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε η χρήση των τρένων και αυτό αποδεικνύεται με την καθημερινή πληρότητά τους, μέχρι και όρθιους, καθιστώντας έτσι τα δρομολόγια κερδοφόρα.

Για το θέμα αυτό είχαν διαμαρτυρηθεί και παλαιότερα οι Τοπικές Κοινότητες και τότε είχαν τύχει της ευμενούς αντιμετώπισης εκ μέρους του ΟΣΕ (βλ. έγγραφο 1846968/Φ.355/21.12.2012). Για τους ίδιους λόγους έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με επιστολή (αριθ.10274/24.7.2015) και οι Δήμοι Λαμίας, Λιβαδειάς και Αμφίκλειας - Ελάτειας.

Κατόπιν των ανωτέρω εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας και,

εισηγούμαστε:

Να ζητηθεί από τη Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Καρόλου 1 - Αθήνα 10437) να ανακαλέσει την απόφασή της για την κατάργηση των δρομολογίων των αμαξοστοιχιών 1510, 1511 για το τμήμα Αθήνα - Λιανοκλάδι - Αθήνα και να συνεχίσουν να εκτελούνται του λοιπού, όπως και πριν, σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δελφών κοινοποίησε τη συγκεκριμένη απόφασή του, που λήφθηκε ομόφωνα, προς τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον Βουλευτή Φωκίδας και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Η Ελλάδα - που δεν παράγει τίποτα - και οι εξαγωγές στις ΗΠΑ!

Η χώρα μας είναι μία από τις μεγαλύτερες προμηθεύτριας των ΗΠΑ σε μία σειρά προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα με ελιές, ψάρια, φασόλια, τυριά και εκ των μεγαλύτερων σε διάφορα άλλα βιομηχανικά είδη, όπως σωλήνες και ξυραφάκια. Δειτε τι εξάγουμε και ποιοί είναι οι βασικοί ανταγωνιστές.
" Ευκαιρία να θυμηθούμε ένα άρθρο που κυκλοφόρησε όταν "έπεσε" το μήνυμα από τα συστημικά ΜΜΕ ότι η "Ελλάδα δεν παράγει τίποτα" "

 Ενδεικτικό είναι πως το 2013 οι ελληνικές εξαγωγές ελιών στις ΗΠΑ ξεπέρασαν σε αξία τα 100 εκατ. δολ. Μάλιστα το μερίδιο αγοράς φτάνει για ορισμένες κατηγορίες του προϊόντος στο 73,2%.
 Βασικοί ανταγωνιστές της Ελλάδας στην εν λόγω αγορά είναι η Τουρκία, Ιταλία και η Ισπανία.

Μάλιστα όπως σημειώνει και η Καθημερινή οι επιτυχίες δεν σταματούν εκεί καθώς η Ελλάδα έχει να ανταγωνισθεί υπερδυνάμεις του παγκόσμιου εμπορίου, όπως για παράδειγμα η Κίνα. Τα ηνία της αμερικανικής αγοράς κρατά η Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό με προϊόντα όπως τσιπούρα και λαβράκι, έχοντας μερίδια 58% και 54,2% αντιστοίχως το 2013.

 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν το 2013 ο κυριότερος προμηθευτής των ΗΠΑ σε φασόλια παρασκευασμένα ή διατηρημένα, καταλαμβάνοντας το 68,8% της αμερικανικής αγοράς και αφήνοντας πίσω χώρες όπως το Μεξικό και η Ιταλία.

 Στην κατηγορία των τυριών από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η φέτα, η Ελλάδα ήταν το 2013 ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής των ΗΠΑ μετά την Ισπανία και τη Γαλλία.

 Οι «πρωτιές» των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ δεν εξαντλούνται στα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα. 
 Η Ελλάδα το 2013 ήταν μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής των ΗΠΑ σε ελαφρόπετρα (Περλίτης) με μερίδιο 53,8%. 
 Στο 26,4% διαμορφώθηκε το μερίδιο της χώρας στην αμερικανική αγορά σε ό,τι αφορά τους αγωγούς πετρελαίου/φυσικού αερίου από σίδηρο ή χάλυβα, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται στα 55,7 εκατ. δολάρια από 115 εκατ. δολάρια το 2012.

Τα ελληνικά προϊόντα που κυριαρχούν στην αγορά των ΗΠΑ


  • Ελιές 73%, κυριότεροι ανταγωνιστές Ιταλία, Τουρκία, Καναδάς
  • Φασόλια 68,8%, κυριότεροι ανταγωνιστές Μεξικό, Ονδούρα, Κίνα
  • Τσιπούρα, 58%, κυριότεροι ανταγωνιστές Κύπρος, Τουρκία
  • Λαβράκι 54,2%, κυριότεροι ανταγωνιστές Τουρκία
  • Ελαφρόπετρα 53,8%, κυριότεροι ανταγωνιστές Ισλανδία, Μεξικό, Κίνα
  • Σύκα 37,1% (νωπά ή αποξηραμένα), κυριότεροι ανταγωνιστές Τουρκία
  • Τυριά από πρόβειο γάλα 29,8%, κυριότεροι ανταγωνιστές Ισπανία, Ισραήλ
  • Αγωγοί από σίδηρο ή χάλυβα 26,4%, κυριότεροι ανταγωνιστές Κορέα, Γερμανία, Ιαπωνία
  • Ξυραφάκια 25,5%, κυριότεροι ανταγωνιστές Μεξικό, Κίνα
  • Ροδάκινα 20,1%, κυριότεροι ανταγωνιστές Κίνα, Χιλή, Αυστραλία

" Ευκαιρία να θυμηθούμε ένα άρθρο που κυκλοφόρησε όταν "έπεσε" το μήνυμα από τα συστημικά ΜΜΕ ότι η "Ελλάδα δεν παράγει τίποτα" "


" Δείτε εδώ τις εξαγωγικές ''πρωτιές'' της χώρας μας:

Μαγνήσιο: Ο µαγνησίτης που εξάγει η χώρα µας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.

Αλουµίνιο: Εδώ και µερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε αλουµίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουµινίου, µε χιλιάδες εφαρµογές.

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη ßωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ßωξίτης χρησιµοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, µεταλλικών κατασκευών και αλλού.

Σµηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσµο µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες στην εξόρυξη σµηκτιτών, οι οποίοι έχουν µεγάλο εύρος εφαρµογών, όπως η διάθεση αποßλήτων, τα φάρµακα, τα καλλυντικά και άλλα.

Νικέλιο: H Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως µε σηµαντικά κοιτάσµατα νικελίου στο υπέδαφός της. Υπάρχει ένα συγκρότηµα παραγωγής νικελίου, του µεγαλυτέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται. 
Επίσης  1οι σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσμο σε υδρομαγνησίτη, 1οι στον κόσμο σε περλίτη, (1.600.000 τόνοι), 2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόνοι),   
 Έχουμε τρία πολύ μεγάλα ναυπηγεία με δυνατότητα να  κατασκευάζουν κάθε είδος πλοίου. - απαξιωμένα, ιδιωτικοποιημένα, με το πλιάτσικο στις υποδομές τους να συνεχίζεται -
  Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϊ, βαγόνια τραίνων, επικαθήμενα, μπετονιέρες, βυτία κλπ. -
σε κατάσταση πλέον πλήρους απαξιωσης μετα από επιλογές των τελευταίων κυβερνήσεων,και με τελευταίο παράδειγμα την είδηση για τα αυτοκίνητα Pony, που τα εμπόδια από τη γραφειοκρατία, εμποδίζουν την επανεκκίνηση της παραγωγής -
  
Είμαστε παγκοσμίως:
3η χώρα σε παραγωγή ελιάς και λαδιού
3η χώρα σε παραγωγή κρόκου (saffron), ακτινίδια, ροδάκινα.
5η χώρα σε εξαγωγές σπαραγγιών
7η χώρα σε εξαγωγές ßαµßακιού
17η χώρα σε αφίξεις τουριστών (18,2 εκ.) ανάμεσα σε 165 χώρες και 21η σε έσοδα. Η Συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι 15,9% και στην απασχόληση 18%
16η χώρα σε εξαγωγές τυροκοµικών προϊόντων
και φυσικά, είµαστε η ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ χώρα στην παγκόσµια ναυτιλία,

Η Ελλάδα “παράγει”!

Μέχρι το 2009, ήταν πρώτη στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο. -
χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρυσμα στην οικονομία και με συνεχείς παραχωρήσεις από τις τελευταίες κυβερνήσεις -

Το 2010 έγινε δεύτερη, κατέχοντας το 14,8% του συνόλου της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Όμως, αν συνυπολογιστεί και ο στόλος άλλων, μικρότερων πλοιοκτητών, φτάνουμε στο 20% περίπου του παγκόσμιου στόλου!

Ο υπό ελληνική σημαία στόλος είναι πέμπτη δύναμη στον κόσμο και πρώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχοντας το 39,7% του συνόλου.

 Αυτές όλες ενεργούν σε όλο τον κόσμο με έδρα την Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι σ' αυτές δεν περιλαμβάνονται τραπεζικές και ναυτιλιακές εταιρείες.


Είμαστε απο τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην κόσμο.
Ο τουρισμός "δίνει" στην Εθνική οικονομία περισσότερα απο 38δις ετησίως, όσα η βιομηχανία σε χώρες όπως η Αυστρία και η Ολλανδία και η Δανία!.


Υπεράκτιες (off shore) εταιρείες: Ένας ολόκληρος ανεξέλεγκτος κόσμος επιχειρήσεων, όπως φάνηκε από τα σκάνδαλα της τελευταίας περιόδου. Δρουν ασύδοτα, με την ανοχή ή και κάλυψη των κυβερνήσεων και του καθεστώτος, προστατεύοντας τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη φορολόγηση, ξεπλένοντας "βρόμικο" χρήμα από τομείς μαφιόζικης καπιταλιστικής δραστηριότητας (ναρκωτικά, όπλα, trafficing κ.λπ.).

Στην Ελλάδα εδρεύει η INTRALOT, δεύτερη εταιρεία στον κόσμο στον τομέα τυχερών παιχνιδιών. Όλα της τα τερματικά και άλλα μηχανήματα, αλλά και το λογισμικό, είναι ελληνικής τεχνολογίας και παράγονται από την INTRACOM των 2.500 εργαζομένων.

Η 3Ε COCA COLA είναι η δεύτερη σε κύκλο εργασιών μετά την πρώτη στις ΗΠΑ. Ελληνικής ιδιοκτησίας και με εργοστάσια σε πάνω από 30 χώρες, με πάνω από 30 εταιρείες σε χώρες με συνολικό πληθυσμό περίπου 500 εκατ. ανθρώπων.

Οι ελληνικές χαλυβουργίες παράγουν πάνω από 2,5 εκατ. τόνους χάλυβα το χρόνο, καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς αλλά και εξάγοντας στο εξωτερικό.
  Αναφέρουμε το συγκρότημα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με 90 εταιρείες σε πολλές χώρες. - παρ όλα αυτά για δημόσια έργα εμείς εισάγουμε χάλυβα απο Ιταλία που δεν πληρεί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. _!!

Η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ βρίσκεται σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ, παράγοντας τσιμέντο από 7 εργοστάσια.

Αλλά και επιχειρήσεις με ισχυρή μετοχική συμμετοχή του Δημοσίου δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες και κατέχουν δεκάδες άλλες επιχειρήσεις. 
 Αναφέρουμε τον ΟΤΕ (κατέχει πολλές εταιρείες τηλεπικοινωνιών - τηλεφωνίας σε όλα τα Βαλκάνια ΚΑΙ παραχωρήθκε αντι πινακίου φακής σε Γερμανικά συμφέροτα), τα ΕΛΠΕ κ.λπ. Πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία του ενεργειακού κλάδου, με την παρουσία της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, της ΔΕΣΦΑ κ.λπ., αλλά και με τη συμμετοχή σε σημαντικά ενεργειακά δίκτυα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

  Αν πιστέψουμε αυτά που ακούμε για φυσικό αέριο και πετρέλαια, τα αποθέματα έχουν αξία κάποια τρίς!!!

3ος μύθος: “Η Ελλάδα μια φτωχή χώρα με πλούσιους κατοίκους”

Στην Ελλάδα, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Σε πρόσφατη έρευνα του ο καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας Χ. Φράγκος, αποδεικνύει, ότι στην Ελλάδα, τα τελευταία 50 χρόνια “η απόσταση μεταξύ πλουσίων και φτωχών συνεχώς αυξάνεται, καθώς οι πρώτοι είτε διατηρούν είτε αυξάνουν τα εισοδήματά τους, εν αντιθέσει με τους δεύτερους των οποίων τα εισοδήματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα”.
(
http://www.infospoudes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=196:panepistimiaki-erevna-gia-tin-anisokatanomi-eisodimatos-stin-ellada-pos-gineme-koinonia-ton-2-akron&catid=24615:ekpaidefsi&Itemid=1031 )

Το 20% του πλουσιότερου πληθυσμού της χώρας, από το 43,5% (5,32 δισ. δρχ.) του συνολικού εισοδήματος που κατείχε το 1960, έχει φτάσει να κατέχει το 48,77% του εισοδήματος το 2009 ή 43,38 δισ. ευρώ.” Έτσι, το 2006 η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-27 μετά τη Λετονία. 1 στους 5 κατοίκους στην χώρα μας (20,1%) βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας. Το ποσοστό μακροχρόνιας φτώχειας ανέρχεται στο 14% (δεύτερο μεγαλύτερο στην ΕΕ-15).

Η σύγκριση του επιπέδου φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ αποκρύπτει τις τεράστιες διαφορές στο επίπεδο διαβίωσης όταν γίνεται με βάση τις εθνικές γραμμές σχετικής φτώχειας. Υιοθετώντας, π.χ., τη γραμμή φτώχειας της Δανίας καταλήγουμε ότι περισσότερο από το 40% των Ελλήνων είναι φτωχοί!

4ος μύθος: “Καταναλώνουμε περισσότερα από ότι παράγουμε”

Προφανώς όχι.

Η “παραγωγή πλούτου” στη χώρα δεν γίνεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μας, αλλά την παραγωγή κέρδους.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά από ανάγκες να μην καλύπτονται (γιατί δεν παράγονται αρκετά προϊόντα να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, ενώ θα μπορούσαν) και έτσι να εμφανίζονται ελλείμματα τα οποία καλύπτονται με τις εισαγωγές.

Γιατί όμως δεν παράγονται αυτά τα προϊόντα;”, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος καλοπροαίρετα. Γιατί, για παράδειγμα, “ενώ θα μπορούσαμε να παράγουμε κρέας, εντούτοις ξοδεύουμε, σαν χώρα, δισεκατομμύρια ετησίως για εισαγωγές;”

Η απάντηση είναι πάλι απλή: Γιατί η εισαγωγή κρέατος αποφέρει περισσότερα κέρδη! Όπως και η εισαγωγή παπουτσιών, ρούχων κλπ. Και από την στιγμή που ο εισαγωγέας κρέατος, μπορεί να κερδίσει περισσότερα με αυτόν τον τρόπο, γιατί να μπει στην διαδικασία να παράγει;

και τελικά ο 5ος μύθος: “Μαζί τα φάγαμε”

Από το 1997 μέχρι το 2007 η Ελλάδα είχε, από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του ΑΕΠ κατά 44%. Με σταθερούς τους υπόλοιπους παράγοντες (κρατικά έσοδα, δαπάνες κλπ.) έπρεπε να επέλθει σημαντική μείωση του χρέους ως % του ΑΕΠ (αφού αυτό ορίζεται πάντα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ).

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη λόγω της τεράστιας μείωσης των φορολογικών συντελεστών στα κέρδη του κεφαλαίου και στη μεγάλη περιουσία, με τη φορολογία επί των αδιανέμητων κερδών να μειώνεται από 35% το 2004 (40-45% το 1981) σε 24% το 2009 και 20% σήμερα, και την εισαγωγή μίας πλειάδας φοροαπαλλαγών.

Π.χ. οι Έλληνες εφοπλιστές, απολαμβάνουν 58 φοροαπαλλαγές, με τελικό αποτέλεσμα να πληρώνουν στο κράτος ετησίως μόλις 12 εκ. ευρώ, έναντι 50 εκ. που πληρώνουν οι μετανάστες με τα παράβολά τους .

Οι φόροι που πλήρωσαν οι μισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα αυξήθηκαν από 5,6 δις ευρώ το 2004 στα 11 δις ευρώ το 2008. Αντίθετα οι ανώνυμες εταιρείες και τα άλλα νομικά πρόσωπα πλήρωσαν το 2004 4,8 δις ευρώ (4.775 εκ. ευρώ) και το 2008 κατά τι λιγότερο και συγκεκριμένα 4,705 εκ. ευρώ.

Αν η άμεση φορολογία στην Ελλάδα βρισκόταν απλά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά την περίοδο 2000-2008, το Δημόσιο θα είχε εισπράξει στο διάστημα αυτό φορολογικά έσοδα της τάξεως των 95 δις ευρώ.
Συνυπολογίζοντας τα έτη 2009 και 2010, προκύπτει ότι το ελληνικό Δημόσιο παραιτήθηκε υπέρ των ψηλών εισοδημάτων από έσοδα που αντιστοιχούν στο δάνειο που έλαβε η χώρα από την Τρόικα

Τα παραμύθια τους πρέπει να τα σταματήσουμε!

Αυτή είναι η αλήθεια για την “φτωχή Ελλάδα” για την “Ελλάδα που δεν παράγει”, για το ότι “είμαστε φτωχή χώρα με πλούσιους κατοίκους” για το “καταναλώνουμε περισσότερα από ό,τι παράγουμε” και για το “μαζί τα φάγαμε”! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Αγία Ευθυμία… Τα Σκαρίμπεια κερνούν σφηνάκια γέλιου!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Κύριοι της Πυροσβεστικής, έτσι σβήνουν τις πυρκαγιές! - VIDEO


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΙΤΕΑ... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΙΤΕΑ... PYTHIA CUP 2015 7 με 9 Αυγούστου


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Κοκκινίλες στο σώμα με ή χωρίς φαγούρα. Αιτίες και μέτρα πρόληψης


της Θάλειας Γούτου, κοσμετολόγος, medlabnews.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Λαρνάκι Ιτέας και Εξόρυξη βωξίτη στη Γκιώνα στις προτεραιότητες της "ΑΛΚΥΩΝ"

Κορινθιακός: Eνιαία περιοχή, με ενιαία Χωροταξία και Διοίκηση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

3ο Φεστιβάλ Πολιτισμού 8 & 9 Αυγούστου στην Πλατεία Κίρρας


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Ποιοι προλαβαίνουν να βγουν στη σύνταξη πριν τα 67

Ποιοι προλαβαίνουν να βγουν στη σύνταξη πριν τα 67

Παράταση έως το φθινόπωρο παίρνουν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Το τουρκικό άρμα που κατέλαβαν οι Έλληνες μαχητές στη μάχη της Κύπρου. Στη συνέχεια εισχώρησαν στις τουρκικές δυνάμεις και τις αποδεκάτισαν!

arma M47 Cyprus
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Απίστευτο βίντεο: Καβάλησε τα κύματα με μηχανή - ΦΩΤΟ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Καρκίνος στόματος και φάρυγγα: Προειδοποιητικά σημάδια και αντιμετώπιση

Καρκίνος στόματος και φάρυγγα: Προειδοποιητικά σημάδια και αντιμετώπιση

Ραγδαία αύξηση του καρκίνου του στόματος και του φάρυγγα σε άτομα κάτω των 45χρόνων έχουμε τα τελευταία χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Τούρτα σοκολάτα με γιαούρτι. Αυτή η τούρτα είναι άκρως καλοκαιρινή και πεντανόστιμη!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Ναυτικός Όμιλος Ιτέας - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Συλλήψεις στη Φθιώτιδα για καλλιέργεια κάνναβης

Συνελήφθησαν, χθες πρωινές ώρες σε περιοχές της Φθιώτιδας,
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ιτέας από τα Βραχάκια της Κίρρας στην Αγ. Ευθυμία

cine ITEA
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ιτέας από τα Βραχάκια της Κίρρας στην Αγ. Ευθυμία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 71 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΟΥΤΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ


ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΠΑΤΑΜΕ
ΛΕΦΤΕΡΩΣΑΝ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΕΠΟΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Στο ανοιχτό όρυγμα των Σκουριών θάφτηκε η τιμή και η αξιοπιστία του Τσίπρα και της «πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνησής του;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Όταν το «ζόμπι» γυμνάζεται και η «Δρακουλέσκου» παίρνει πρωινό - ΦΩΤΟ

Όταν το «ζόμπι» γυμνάζεται και η «Δρακουλέσκου» παίρνει πρωινό
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Μάθετε τα εννέα σημεία σε όλη τη χώρα όπου συμβαίνουν τα περισσότερα τροχαία

Τροχαίο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Στην κορυφή της Ευρώπης τα "μωρά" της Εθνικής Μπάσκετ - "Χρυσοί" οι έφηβοι... γίγαντες!

Στην κορυφή της Ευρώπης τα "μωρά" της Εθνικής Μπάσκετ - "Χρυσοί" οι έφηβοι... γίγαντες!

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς η Εθνική Εφήβων κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Τουρκίας με 64-61 και αναδείχτηκε άξια πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Eurobasket U18 του Βόλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Ένας ένας πεθαίνουν οι εμπλεκόμενοι στο πλοίο με τους δύο τόνους ηρωίνης…

Noor

Πολλά ερωτηματικά γεννά
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Κορσική, το πιο φονικό νησί στην Ευρώπη. Εκεί γεννήθηκε ο Ναπολέων Βοναπάρτης και πολλοί Μανιάτες είχαν βρει καταφύγιο επί Τουρκοκρατίας. Σήμερα είναι παραδομένο στα χέρια της Μαφίας

Corsica-A-Terrible-Place
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡ

03-08-15
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΛΛΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Είχαν άγιο στην εθνική (ΦΩΤΟ)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Η Φώφη διέκρινε σκάνδαλο στον ΣΥΡΙΖΑ. Γελάνε και οι μίζες των αυτοκινήτων.ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΦΩΚΙΔΑ… Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη χασισοφυτεία στην περιοχή «51» - ΦΩΤΟ

Φυτεία με (1.301) δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε ορεινή και δύσβατη περιοχή της Φωκίδας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Εντοπίστηκε κομμάτι από το Noratlas 41 χρόνια μετά

Στην εκσκαφή στο μνημείο «Τύμβος της Μακεδονίτισσας» ,
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

10 φορές που αισθανθήκαμε "υπερήφανοι" τα τελευταία 2 χρόνια για την Ελληνική Δικαιοσύνη!Ένα είναι το πράγμα που μας ενώνει όλους στην Ελλάδα ανεξαρτήτως τα πιστεύω και τις πολιτικές μας πεποιθήσεις. Η άποψή μας ότι η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι τυφλή, αλλήθωρη και εγκεφαλικά νεκρή. Μια ανάρτηση του συγγραφέα Στέφανου Λίβου ήταν η αιτία να δημιουργήσουμε αυτήν τη λίστα, για να μας «αναπτερώσει» το ηθικό και να μας υπενθυμίσει ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Πόρισμα-βόμβα: Ζημία εκατομμυρίων ευρώ από ατασθαλίες σε ΕΡΤ και Αθήνα 9,84. Για κακούργημα ο Παναγόπουλος


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ ΡΙΟ

Κλείνει το καζίνο του Ρίου

Εντολή να κλείσει το καζίνο του Ρίου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Άγιος Μηνάς… Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη θάλασσα

Οι παραλίες στη Δεσφίνα είναι μικρές, γραφικές και καλύπτουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών της Φωκίδας που αποζητούν τη θάλασσα.
Εκρηκτικός  μηχανισμός εντοπίστηκε
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΙΤΕΑ... Κάποτε στο λιμάνι μας, κάρα!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Τα 10 πιο ακριβά ατυχήματα στην ιστορία! - ΦΩΤΟ

Σημαντικά ατυχήματα ή δυστυχήματα που συνέβησαν στον κόσμο αποτιμήθηκαν με το χάσιμο πολλών ανθρώπινων ζωών προκαλώντας παγκόσμια θλίψη. Η καταστροφές ήταν κάθε φορά τεράστιες και αφορούσαν σε ανθρώπινες ζωές, στη φύση ή στη θάλασσα που υπέστη ζημιές αλλά και σε χρηματικό κόστος που ήταν εντυπωσιακά μεγάλο. Ας δούμε τα 10 ακριβότερα δυστυχήματα στην ιστορία, που αναφέρονται σε ανθρώπινα έργα και όχι σε φυσικές καταστροφές.

10. Tιτανικός – 150 εκατομμύρια δολάρια
Perierga.gr - Τα 10 πιο ακριβά δυστυχήματα στην ιστορία!
Στις 15 Απριλίου του 1912, ο Τιτανικός βυθίστηκε στο παρθενικό ταξίδι του. Πάνω από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο προσέκρουσε σε ένα παγόβουνο και βυθίστηκε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Με παράκληση στον Άγιο Ευθύμιο και μουσική εκδήλωση "Με άρωμα Ελλάδας" συνεχίζονται σήμερα (2 Αυγούστου) τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ

ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2015
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

«Θεέ μου πόσους σκοτώσαμε μόλις τώρα» - Λεπτό προς λεπτό η επιχείρηση ρίψης της πρώτης ατομικής βόμβας

«Θεέ μου πόσους σκοτώσαμε μόλις τώρα» - Λεπτό προς λεπτό η επιχείρηση ρίψης της πρώτης ατομικής βόμβας - Media
Με αφορμή τα 70 χρόνια από τη ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Πως η κυβέρνηση θα εντοπίσει τα «κρυφά» εισοδήματα - Θα εφαρμόσει το γαλλικό σύστημα

Το γαλλικό μοντέλο  σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Στοιχίζουν στην Ελλάδα 60 χιλιάδες ευρώ την ημέρα!!! 
Είναι ξεκάθαρο πλέον πως οι Έλληνες διακατεχόμαστε από το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

Μία εικόνα 1000 λέξεις: Το ματωμένο Σάββατο του '37


Ένα μωρό που κλαίει στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού, μία φωτογραφία που έχει καταγραφεί έως τις 100 ισχυρές του περασμένου αιώνα
     

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΙΤΕΑ : ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


Η αρχή έγινε
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »

ΑΠO ΤΟ 2024 ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ & ΑΦΕΝΤΙΚΟ...ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ !!!


Με απόφαση Eurogrop και με πρωταγωνιστές από την Ελληνική πλευρά τον σημερινό πρόεδρο της ΤτΕ και τότε υπουργό οικονομικών και τον συνήθη ύποπτο, Γερμανό Υπουργό οικονομικών και πρόεδρο της Γερμανικής τράπεζας WfW Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ... »