Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Απάντηση στην από 07/08/2017 δημοσίευση του κ. Π. Ταγκαλή

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ
Κύριε Ταγκαλή ,
«ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ ΟΥΚ ΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥ»


Παραθέτουμε δημόσια την απάντηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας & Κτηνοτροφίας Δ. Δελφών, σε σχετικό ερώτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ. Δελφών για τυχόν επιστροφή δικαιώματος βοσκής ΔΕ Καλλιέων  (αρ. πρωτ οικ.17873/03-08-2017).
Την απάντηση του τμήματος δε, σας την έχουμε γνωρίσει ομοίως και σε σας ήδη, με την από 04/08/2017 δημόσια  απάντηση μας.
Με συμπάθεια θα μπορούσαμε να δούμε την αγωνία για αντιπολίτευση ενός νεοεκλεγέντα Δημοτικού Συμβούλου, αλλά αδυνατούμε να την καταλάβουμε από έναν υποψήφιο Δήμαρχο του Δήμου Δελφών.
Αυτό μας ξεπερνάει!
Αντιδήμαρχος Δελφών
Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας
&
Κτηνοτροφίας Δ. Δελφών

Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη

………………………………………………………………………………..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                         

Άμφισσα 14 Ιουλίου  2017


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,
ΔΩΡΕΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

      Αριθμ. πρωτ : 16156

Δ/νση          :  Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα, 33100                                                 
Πληροφορίες      : Πάσχος Γ. Νικολάου
Τηλέφωνο           : 2265350040
Fax                        : 2265350056
e-mail                  : paschosnikolaou@0645.syzefxis.gov.gr                                                                             
ΠΡΟΣ  :   Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας & Κτηνοτροφίας
Ιτέα


Κοιν  : Κα……………………..
           
ΘΕΜΑ: Επιστροφή δικαιώματος βοσκής Δ.Ε. Καλλιέων
 ΣΧΕΤ: 1. Η από 07.03.2017 αίτηση της κας ………….
           2. Το αριθ. 15533/2017 έγγραφο της Δ.Ε. Καλλιέων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι την 15.04.2016 η Δ.Ε. Καλλιέων συνέταξε κατάλογο δικαιώματος βοσκής έτους 2016 ποσού 6.086,86 € από τον οποίο έχουν ήδη εξοφληθεί τα 5.038,26 € και απομένουν προς είσπραξη 1.048,68 €. Τα εισπραχθέντα ποσά σύμφωνα με το αριθ. (2) σχετικό έχουν ήδη διατεθεί σε απαραίτητες συντηρήσεις υποδομών. Με το αριθ. (1) σχετικό η κα ………………. ζητά την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών από μέρους της ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ή τον συμψηφισμό τους με την οφειλή της στην Π.Ε.Φωκίδας και η οποία έχει προκύψει από την λανθασμένη βεβαίωση από μέρους της Δ.Ε. Καλλιέων. Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως, αφού εξετάσετε τα παρατιθέμενα  γεγονότα να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται, αφού πρώτα εξετάσετε τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στην συνέχεια να μας ενημερώσετε για την τυχόν επιστροφή των καταβληθέντων ποσών και την διαγραφή των ανεξόφλητων υπολοίπων των οφειλετών από μέρους μας.       

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
 Λουκάς Ι. Αναγνωστόπουλος
 Εσωτ.Διαν.:
 1. Γραφείο κου Δημάρχου
 2. Δημοτική Ενότητα Καλλιέων  

………………………………………………………………………………….

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                         

     Ιτέα 3 Αυγούστου 2017


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

      Αριθμ. πρωτ : οικ 17873

Ταχ. Δ/νση          :  Ηλ. Τρίγκα 47                                                  Ταχ. Κώδικας     : 332 00 Ιτέα
Πληροφορίες      : Δέσποινα Ματατάνα
Τηλέφωνο           : 2265351121
Fax                        : 2265351135
e-mail                  : matatana@0696.syzefxis.gov.gr                                                                             
ΠΡΟΣ  :   Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών Πλατεία Κεχαγιά
ΤΚ. 33100 Άμφισσα                 


Κοιν  : 1. κ. Δήμαρχο Δελφών
            2. κ. Λ. Αναγνωστόπουλο, Αντιδήμαρχο Δελφών
          3. κ. Μαίρη Ανδρεοπούλου , Αντιδήμαρχο ΔΕ Καλλιέων


      

Θέμα : «Απάντηση σχετικά με το αρ. πρωτ. 16156/2017 έγγραφο σας»
Σχετ: 1. Η από 07/06/2017 αίτηση της κ. …………………
         2. Το με αρ. πρωτ. 15533/07-07-2017 έγγραφο της ΔΕ ΚαλλιέωνΟ  Κανονισμό Βοσκοτόπων του Δήμου Δελφών (439/2016 ,ΑΔΑ:ΩΗΖ1Ω9Θ-ΠΣΦ) στο άρθρο 4 αναφέρει «Ημερομηνίες εισαγωγής των ζώων στα θερινά λιβάδια θα ορίζονται από τα κατά τόπους τοπικά συμβούλια βάση των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε περιοχής».
Η ΔΕ Καλλιέων εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 28087/4-11-2015 Διακήρυξη –Πρόσκληση Αντιδημάρχου ΔΕ Καλλιέων με την οποία εκλήθησαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι δημότες της ΔΕ Καλλιέων του Δ. Δελφών. Με την υπ’ αριθμ. 154/04-04-2016 (ΑΔΑ:6ΛΤΧΩ9Θ-ΩΨΗ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών καθορίστηκε το δικαίωμα βοσκής και βοσκήσιμων γενικά εκτάσεων περιφέρειας ΔΕ Καλλιέων για το έτος 2016.
 Η όλη διαδικασία ακολούθησε τα προβλεπόμενα (έως εκείνη τη στιγμή) της κείμενης νομοθεσίας. Τα δε εισπραχθέντα ποσά διατέθηκαν για συντηρήσεις υποδομών (αγροτικοί δρόμοι, ποτίστρες κ.λ.π.) όπως προβλέπεται και όπως επιτάσσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. 
Γεγονός είναι ότι η έκδοση του Ν. 4351/2015 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α/164/04-12-2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» , επέφερε αλλαγές στην όλη διαδικασία  με την διάθεση και διαχείριση των βοσκοτόπων ανά την Ελληνική επικράτεια. Να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2016, με την έκδοση της ΥΑ 1332/93570/23-08-2016 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β2848/07-09-2016 δόθηκαν εκ νέου διευκρινήσεις για τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής.
Ενδεικτικά προς πληροφόρηση σας, σας παραθέτω με χρονολογική σειρά την νομοθεσία , ώστε να γίνει αντιληπτό ότι σήμερα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο σε ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση των βοσκοτόπων η οποία συνεχώς αλλάζει
·         ΥΑ 1032/70098/28-06-2017 «τροποποίηση της υ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-2016 (Β2848 )¨Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθρότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής» απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την αυ’ αριθμ. 558/39122/05-04-2017(Β΄1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει» ΦΕΚ 2390 Β΄ΑΔΑ:ΩΦΑ84635ΠΓ-9ΕΕ) 17-07-2017
·         ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017: «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164)» (07.07.17)
·         ΚΥΑ 410/28408/13.03.17: «Καθορισμός ύψους μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (ΦΕΚ Β’ 880/2017)
·         ΥΑ 1332/93570/23.08.16 (ΦΕΚ Β΄2848/07.09.16) "Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης"
·         ΥΑ 558/39122/05.04.17 «Τροποποίηση της αριθμ. 1332/93570/23.08.16 (Β’ 2848) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β’ 1340/2017).
·         ΥΑ 1032/70098/28.06.2017 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει.» (ΦΕΚ 2390 Β')
·         Νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164/04.12.15) "Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις".
·         Νόμος 4405/2016 (ΦΕΚ Α' 129/13.07.16). Τροποποίηση ν. 4351/2015 (με το 10ο άρθρο του ν. 4405 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015).
·         ΚΥΑ 873/55993/20.05.15  "Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας".
·         ΦΕΚ Β΄2518/20.11.15. Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/15 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας (Β΄942).

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα και σε απάντηση στο ερώτημα σας, σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει μονομερής ενέργεια, για χρήματα τα οποία εισπράχθηκαν βάση της υπ’ αριθμ. 154/04-04-2016 (ΑΔΑ:6ΛΤΧΩ9Θ-ΩΨΗ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών. 

Αντιδήμαρχος Δελφών
Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας
&
Κτηνοτροφίας Δ. Δελφών

Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη
……………………………………………………………………………………………………………Δεν υπάρχουν σχόλια: