Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Δράσεις ΕΣΠΑ : 'ποιοτικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων' -ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΔράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός


       
Προϋπολογισμός Δράσης
150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης
Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
  • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Μεσαία ορίζεται:
1.   κάθε επιχείρηση που απασχολεί άνω των 50 εργαζομένων και έχει τζίρο μέχρι 50 εκ. € ή ενεργητικό μέχρι 43 εκ.€.
2.   κάθε επιχείρηση με τζίρο ή ενεργητικό πάνω  10 εκ.€ και  μέχρι 50 εκ.€ και προσωπικό μέχρι 250 άτομα.

Αφορά Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών
Επιδοτούμενες Δαπάνες
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Μεταφορικά μέσα
  • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου(μέχρι 4.000 €)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό επιδοτείται το 40% της δαπάνης μέχρι 24.000 €).
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ.
Η επιλογή θα γίνει κατά προτεραιότητα.

Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια: