Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Δήμος Δελφών : Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το χρονικό διάστημα 01.01.2016 - 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006».ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα        19/ 06 /2017          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 13844
                                         
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
                                                          
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Καταγούνο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ, ε)φορείς και δημότες Δήμου.

Παρακαλούμε όπως την  5η   Ιουλίου  2017,  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα  19.00΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην  αίθουσα ΄Ν.Κορδώνη΄ του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, στην ειδική  δημόσια συνεδρίαση, με θέμα:

1.    Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το χρονικό διάστημα 01.01.2016 - 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              

                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: