Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Μουσείο Δελφών


Αποτέλεσμα εικόνας για δελφοι

Δεκαπέντε θέσεις.... Υποβολή αιτήσεων έως 10 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης.

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος.

Η ειδικότητα είναι ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ με τις 14 να είναι στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Δελφών και η μία (1) στην Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, Τ.Κ. 330 54 Δελφοί,
υπόψη υπεύθυνου παραλαβής αιτήσεων κου Αλτιπαρμάκη Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 22650 -82313, 22650- 82346).


Περισσότερα ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: