Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΒΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Αναλυτική Παρουσίαση
Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
- Έννοια φορολογικού έτους
- Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
- Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).
- Έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού - φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα
- Προσδιορισμός ανά κατηγορία εισοδήματος του φόρου των φυσικών προσώπων
- Έννοια της συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων
- Φορολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Επιχειρηματικές δαπάνες, Χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχειρηματική δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα.
- Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης αποθεμάτων για τις ανάγκες της φορολογίας και της λογιστικής.
- Νέοι κανόνες για τις φορολογικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
- Νέος τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων.
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
- Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
- Μείωση φόρου στη θέση του αφορολογήτου ορίου, αποδείξεις δαπανών για τη διατήρηση της μείωσης φόρου, οι νέες αλλαγές. Δαπάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
- Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση του κεφαλαίου. Τι ισχύει για την απόκτηση ακινήτων. Πως φορολογείται η διαφορά τεκμηρίων. Εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην περίπτωση διαφοράς τεκμηρίων.
Ανάλωση κεφαλαίου, πως σχηματίζονται και πως δηλώνονται τα φορολογικά αποταμιεύματα. Πότε μεταφέρεται τυχόν αρνητικό υπόλοιπο και πότε μηδενίζεται η διαφορά.
- Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές.
- Πως θα φορολογηθούν μισθωτοί - συνταξιούχοι και «μπλοκάκια» στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
- Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Πως θα φορολογηθούν οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
- Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.
- Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.
- Υπόχρεοι και νέες ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
- Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις. Σύγκριση με τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.
■ Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
- Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. Παραδείγματα
- Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.
- Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
- Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.).
- Υπόχρεοι και νέες ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
- Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις. Σύγκριση με τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.
■ Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος
- Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα). Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα).
- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
- Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού
- Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.
- Επισφαλείς απαιτήσεις. Νέος τρόπος υπολογισμού.
- Μεταφορά ζημιών. Πότε δεν μπορεί να μεταφέρονται οι ζημιές.
- Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών (Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας).
■ Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
- Προϋποθέσεις απαλλαγής των διανεμομένων κερδών (μερισμάτων) από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
■ Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
■ Καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής
■ Διοικητικές κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής (Ν. 4174/2013)
- Τόκοι - Πρόστιμα - Λοιπές κυρώσεις
Εισηγητές: Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος Ε.Γ.Λ.Σ. και φορολογικών ελέγχων Απόστολος Αλωνιάτης, Λογιστής - Φοροτεχνικός
Τόπος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα 33100, Άμφισσα
Ημέρα & ‘Ωρα διεξαγωγής: Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014, 16:00 μ.μ. - 21:00 μ.μ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ (π.χ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ 20,00 Ευρώ
Πληροφορίες: Επιμελητήριο Φωκίδας, Τάσος Λιάκος, ΤΗΛ.: 2265023651

Δεν υπάρχουν σχόλια: