Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

« Τραπεζικοί λογαριασμοί με ονοματεπώνυμο»….

‘Αρθρο του έγκριτου Ιτιώτη φοροτεχνικού κ Παναγιώτη Παντελή ,από το e-forologia

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στη φοροδιαφυγή, στις λίστες, στα εμβάσματα, τα γνωστά CDs των οικονομικών εισαγγελέων. Τα ανοίγματα των τραπεζικών λογαριασμών καλά κρατούν.

Αλλά ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα;
Ασφαλώς δεν είναι τα αναμενόμενα.
Τα δισεκατομμύρια που μέχρι σήμερα ευελπιστούσε να συγκεντρώσει το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν έλθει.
Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δώσει μια απάντηση τι φταίει που η είσπραξη εσόδων από τη φοροδιαφυγή δεν προχωράει…
Είναι ότι δεν υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο;
Μήπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών «δεν κάνουν καλά του δουλειά τους»;
Ή η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι ένα μέγεθος υπερεκτιμημένο;
Ένα μέγεθος που ακούγεται καλά στα αυτιά μας, που θα λύσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.
Ένα νέο όπλο έρχεται στα χέρια της ΑΑΔΕ. Είναι ο Ν.4428/2016 που έρχεται να κυρώσει την προσχώρηση και της Ελλάδας στη συμφωνία που υπογράφηκε στο Βερολίνο στις 29/10/2014 και με την οποία η Ελλάδα προσχωρεί στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Όπως είναι γνωστό, το 2014 με τον Ν.4170/2014 είχε ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο η υπ’ αριθμ. 2011/16/ΕΕ Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 και που αφορούσε τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας η οποία αφορούσε την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων φορολογικών αρχών των κρατών-μελών στον τομέα των άμεσων φόρων και των φόρων επί των ασφαλίστρων.
Με βάση τη συγκεκριμένη Οδηγία η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον Ν. 4428/2016.
Τι λοιπόν προβλέπει ο Νόμος 4428/2016:
Συστήνεται αρμόδια «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Η υπηρεσία αυτή είναι υπό την αιγίδα της ΑΑΔΕ.
Αντίστοιχες υπηρεσίες διασύνδεσης συστήνονται και από τα άλλα κράτη-μέλη που η κυρούμενη ΠΣΑΑ είναι σε ισχύ.
Για τα φορολογικά έτη από την 1/1/2016 και εξής, υπάρχει μεταξύ τους αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.
Τα στοιχεία, οι υπηρεσίες διασύνδεσης τα συγκεντρώνουν από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα του κάθε κράτους-μέλους και προχωρούν στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις άλλες υπηρεσίες διασύνδεσης.
Ποιες είναι λοιπόν οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται;
Κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να παρέχει στην αρμόδια αρχή, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό αυτού του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος:
1. Στην περίπτωση κάθε Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και το οποίο είναι φυσικό πρόσωπο, παρέχονται:
 • το όνομα
 • η διεύθυνση
 • η δικαιοδοσία(-ες) φορολογικής κατοικίας
 • ο/οι Αριθμό/οί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης
Στην περίπτωση κάθε Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και το οποίο είναι Οντότητα, παρέχονται:
 • το όνομα
 • η διεύθυνση
 • η δικαιοδοσία(-ες) φορολογικής κατοικίας
 • ο/οι ΑΦΜ
 • όπου η Οντότητα αυτή που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού, διαπιστώνεται ότι διαθέτει ένα ή περισσότερα Πρόσωπα, παρέχονται οι ακόλουθες επιπλέον πληροφορίες: ονομασία, διεύθυνση, δικαιοδοσία(-ες) κατοικίας και ΑΦΜ της οντότητας, καθώς και όνομα, διεύθυνση, δικαιοδοσία(-ες) κατοικίας, οι ΑΦΜ και η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης κάθε Προσώπου.
2. Τον αριθμό λογαριασμού ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού.
3. Την ονομασία και τον αριθμό ταυτοποίησης, αν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.
4. Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς κατά την πρόωρη λύση του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.
5. Σε περίπτωση Λογαριασμού Θεματοφυλακής:
 • το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό, ή σε σχέση με τον λογαριασμό, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και
 • τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως, ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού.
6. Σε περίπτωση Καταθετικού Λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και
7. Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται στην Ενότητα Α' παρ. 5 ή 6, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ή η αξία ενός λογαριασμού προσδιορίζεται την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους.
Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις ακόλουθες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τους Προϋπάρχοντες Ατομικούς Λογαριασμούς:
 • Λογαριασμοί που Δεν Απαιτείται να Εξεταστούν, Προσδιοριστούν ή Δηλωθούν. Ένας Προϋπάρχων Ατομικός Λογαριασμός που αποτελεί Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με Αξία Εξαγοράς ή Συμβόλαιο Προσόδων δεν απαιτείται να εξεταστεί, προσδιοριστεί ή δηλωθεί υπό τον όρο ότι το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα εμποδίζεται αποτελεσματικά από το νόμο να πωλήσει τέτοιο Συμβόλαιο σε κατοίκους μιας Δηλωτέας Δικαιοδοσίας.
 • Λογαριασμοί Χαμηλότερης Αξίας. Σε ό,τι αφορά τους Λογαριασμούς Χαμηλότερης Αξίας ισχύουν οι ακόλουθες διαδικασίες:
α. Διεύθυνση Κατοικίας
β. Έρευνα σε Ηλεκτρονικό Αρχείο:
i. ταυτοποίηση του Δικαιούχου Λογαριασμού ως κατοίκου Αλλοδαπής Δικαιοδοσίας
ii. τρέχουσα ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης ταχυδρομικής θυρίδας, σε Αλλοδαπή Δικαιοδοσία,
iii. ένας ή παραπάνω τηλεφωνικοί αριθμοί σε Αλλοδαπή Δικαιοδοσία και απουσία τηλεφωνικού αριθμού στην Ελλάδα, εφόσον η Ελλάδα είναι η Δικαιοδοσία του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,
iv. πάγιες εντολές, εκτός όσων σχετίζονται με Καταθετικό Λογαριασμό, για μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμό που τηρείται σε Αλλοδαπή Δικαιοδοσία,
v. ισχύον πληρεξούσιο ή δικαίωμα υπογραφής που χορηγείται σε πρόσωπο με διεύθυνση σε Αλλοδαπή Δικαιοδοσία, ή
vi. οδηγία φύλαξης αλληλογραφίας («hold mail»)
Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις ακόλουθες διαδικασίες σε ό, τι αφορά τους Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς Οντοτήτων:
 • Λογαριασμοί Οντοτήτων που δεν είναι απαραίτητο να εξεταστούν, να ταυτοποιηθούν ή να δηλωθούν. Εκτός αν το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αποφασίσει διαφορετικά, είτε σε ό,τι αφορά όλους τους Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς Οντοτήτων είτε, ξεχωριστά, σε ό,τι αφορά μια σαφώς προσδιορισμένη ομάδα τέτοιων λογαριασμών, ο Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων με αθροιστικό υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού που δεν υπερβαίνει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δολαρίων ΗΠΑ δεν είναι απαραίτητο να εξεταστεί, να ταυτοποιηθεί ή να δηλωθεί ως Λογαριασμός έως ότου το αθροιστικό υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού υπερβεί αυτό το ποσό κατά την τελευταία ημέρα οποιουδήποτε επόμενου ημερολογιακού έτους.
 • Λογαριασμοί Οντοτήτων που υπόκεινται σε εξέταση. Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων με αθροιστικό υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού που υπερβαίνει, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δολαρίων ΗΠΑ και Προϋπάρχων Λογαριασμός Οντοτήτων που δεν υπερβαίνει αυτό το ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, αλλά το αθροιστικό υπόλοιπο ή η αξία του υπερβαίνει το εν λόγω ποσό κατά την τελευταία ημέρα οποιουδήποτε επόμενου ημερολογιακού έτους, εξετάζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Ενότητα Δ'.
Όσον αφορά τις διαδικασίες Εξέτασης για την ταυτοποίηση Λογαριασμών Οντοτήτων που μπορεί να απαιτείται να δηλωθούν, για τους Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς Οντοτήτων που περιγράφονται στην Ενότητα Β, το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες εξέτασης:
1. Προσδιορισμός της κατοικίας της Οντότητας
2. Προσδιορισμός της κατοικίας των Ελεγχόντων Προσώπων Παθητικής ΜΧΟ
To Χρονοδιάγραμμα της εξέτασης και οι πρόσθετες διαδικασίες που εφαρμόζονται στους Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς Οντοτήτων έχει ως εξής:
1. Εξέταση των Προϋπαρχόντων Λογαριασμών Οντοτήτων με αθροιστικό υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού που υπερβαίνει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δολαρίων ΗΠΑ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.
2. Εξέταση των Προϋπαρχόντων Λογαριασμών Οντοτήτων με αθροιστικό υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού που δεν υπερβαίνει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δολαρίων ΗΠΑ, αλλά υπερβαίνει αυτό το ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου επόμενου έτους, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο ημερολογιακό έτος που έπεται του έτους κατά το οποίο το αθροιστικό υπόλοιπο ή η αξία υπερβαίνει αυτό το ποσό.
Κάθε Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να:
 • ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο Πρόσωπο ότι οι πληροφορίες που το αφορούν και που αναφέρονται στο Τμήμα 2 της κυρούμενης ΠΣΑΑ συλλέγονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτήν,
 • παράσχει σε αυτό το πρόσωπο κάθε πληροφορία της οποίας δικαιούται να λαμβάνει γνώση, δυνάμει των διατάξεων του Ν.2472/1997, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε το πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώματά του ως προς την προστασία δεδομένων και, σε κάθε περίπτωση, πριν το ενδιαφερόμενο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υποβάλλει τις πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών.
Στους Πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε σε ποιες χώρες εφαρμόζεται η ανταλλαγή πληροφοριών για το 2017 και ποιες προστίθενται σε αυτές από το 2018:

Αυτό είναι ένα μέρος του τι προβλέπει ο νόμος 4428/2016.
Η σύμβαση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και η πρώτη ανταλλαγή στοιχείων θα ξεκινήσει τον 9ο του 2017 με τα πρώτα 54 κράτη που ήδη την έχουν αποδεχτεί και υπογράψει, ενώ τον 9ο του 2018 θα προστεθούν τα επόμενα 47 κράτη.
Εκείνο που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες οι συνάδελφοι Φοροτεχνικοί-Λογιστές, είναι τα στοιχεία των λογαριασμών που έχουν Έλληνες φορολογούμενοι στα συγκεκριμένα κράτη, αφού η ΑΑΔΕ θα έχει στη διάθεσή της λογαριασμούς με ονοματεπώνυμο.
Είναι σημαντικό λοιπόν, όσοι έχουν μεταφέρει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κατά τα προηγούμενα χρόνια χρήματα στο εξωτερικό, να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά θα είναι στη διάθεση της φορολογικής αρχής.
Τι μπορεί λοιπόν κάποιος να κάνει σε περίπτωση που κληθεί για φορολογικό έλεγχο ή και πριν από αυτόν;
Σε πρώτη φάση να ελέγξει εάν τα χρήματα αυτά δικαιολογούνται από τις μέχρι σήμερα υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις ή από άλλα ποσά τα οποία είναι αφορολόγητα.
πως είναι γνωστό, κάποιος μπορεί να αιτιολογήσει τέτοιου είδους ποσάλαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες δηλώσεις του, χωρίς περιορισμό κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά δεν αιτιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις, μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4446/2016 περί αδήλωτων κεφαλαίων που είναι σε ισχύ μέχρι 31/5/2017, ώστε να κερδίσει σημαντικές μειώσεις των φόρων και των προσαυξήσεων.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι δεν αρκεί μόνο η αιτιολόγηση των χρημάτων με την ανάλωση κεφαλαίου των προηγούμενων ετών.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στην πορεία του χρήματος, αφού όπως είναι γνωστό, θα είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο θα δώσουν μεγάλη σημασία οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες και να μην τους αφήσουν στην τύχη τους, ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Καλή Πρωτομαγιά σε όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: