Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Όλα τα δημοτολόγια στις έδρες των Δήμων!
Τα βιβλία των δημοτολογίων των συνενωμένων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας παραδίδονται και συγκεντρώνονται στην έδρα του νέου δήμου και αποτελούν πλέον το ενιαίο δημοτολόγιο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 («Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης») που αφορά την εφαρμογή του «Καλλικράτη».
Ειδικότερα το υπουργείο δίνει στους δήμους οδηγίες για τις συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων βάσει των οποίων οι εγγραφές, οι κάθε είδους μεταβολές καθώς και η ενημέρωση των οικογενειακών φακέλων γίνονται στην έδρα του νέου ενιαίου δήμου, στον οποίο έχουν συνενωθεί οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Οι εδαφικές περιφέρειες των ΟΤΑ αποτελούν πλέον τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου......
Ωστόσο, στην εγκύκλιο σημειώνεται πως συνέπεια των συνενώσεων που επέφερε ο Ν. 3852/2010 είναι η ενδεχόμενη ύπαρξη διπλών οικογενειακών μερίδων μέσα στον ίδιο δήμο, γεγονός που οφείλεται στην εγγραφή των συζύγων σε διαφορετικούς (πρώην) ΟΤΑ, οι οποίοι σήμερα αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου δήμου.
Προς διευθέτηση του ανωτέρω ζητήματος το Υπουργείο Εσωτερικών αποσαφηνίζει ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες να προβούν σε έρευνα σχετικά με την ύπαρξη στον δήμο διπλών οικογενειακών μερίδων και στη συνέχεια να καλούν τους διπλοεγγεγραμμένους δημότες-συζύγους προκειμένου να επιλέξουν, με υπεύθυνη δήλωση, την οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.
Η ανωτέρω δήλωση θα πρέπει να γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ενώ θα καταστεί σαφές στους δημότες ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας οι υπηρεσίες θα προβούν οίκοθεν στη συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός εκ των συζύγων που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: