Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας απορρίπτει την Ακτομηχανική Μελέτη των παραλιών της Ιτέας- διαβάστε αναλυτικά τους λόγους

Σχετική εικόνα
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ       
Αριθ. μελών κατά το νόμο: 9

Πράξη αριθ.  41/2019


ΜΕΛΗ

Καϊμάρας Νικόλαος, Πρόεδρος
Κοτσιμπός Αλέξανδρος Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής Ιτέας, Αντιπρόεδρος
Λύτρας Ηλίας, Προϊστάμενος Τελωνειακής Αρχής Ιτέας
Μίχος Νεκτάριος
Γερεντές Χρήστος
Γιαννοσπύρος Σάββας
Στοφόρος Ευθύμιος
Ζαχαριά Βασιλική
Βανδώρος Χριστοδημήτριος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κοτσιμπός Αλέξανδρος Λιμενάρχης Ιτέας, Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται νόμιμα από τον Τσελέ Ιωάννη, Υπολιμενάρχη Ιτέας
Γιαννοσπύρος Σάββας
Βανδώρος Χριστοδημήτριος, ο οποίος αναπληρώνεται νόμιμα από τον Πολυζώη Ιωάννη

Γραμματέας: Αικατερίνη Χαραλάμπους, υπάλληλος Λιμενικού Ταμείου.

   Στην Ιτέα σήμερα 12 του μηνός Ιουλίου 2019 έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 η Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας συνήλθε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου μετά από την υπ’αριθμ.:731/10-07-2019  έγγραφη πρόσκληση του κ. προέδρου αυτής.
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία στην επιτροπή, ο Πρόεδρος κ. Καϊμάρας Νικόλαος εισάγει για συζήτηση το παρακάτω θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη:

                                                            Π ε ρ ί

   Λήψης απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για την αποδοχή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Ακτομηχανικής Προστασίας Ακτών Παρνασσίδας».

   Αφού έλαβε το λόγο ο πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών ότι θα πρέπει να αποφανθούν επί του αιτήματοςτης Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για αποδοχή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Ακτομηχανικής Προστασίας Ακτών Παρνασσίδας».
   Με την προγενέστερη 26/2018 (ΑΔΑ: ΨΖΚ0ΟΡ0Θ-0Φ4) πράξη της η Λιμενική Επιτροπής Ν. Φωκίδας, λέγει ο πρόεδρος, είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία την αναβολή του θέματος της λήψης απόφασης επί του αιτήματος, για περαιτέρω διερεύνηση και ενημέρωση πάνω στην εν λόγω  μελέτη του έργου. Για το σκοπό αυτό καλέσαμε ειδικούς μελετητές, εξειδικευμένους σε ακτομηχανικές μελέτες. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου όπου παρευρέθηκαν τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής τα οποία είχαν μια πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση πάνω στην εν λόγω εκπονηθείσαΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Ακτομηχανικής Προστασίας Ακτών Παρνασσίδας».
Ποιο αναλυτικά:

1) Η μελέτη προτείνει τον εμπλουτισμό όλων των παραλιών με θραυστό υλικό λατομείου (δηλαδή κοινό χαλίκι με αιχμές και ακμές) διαστάσεων από 0,5 έως 1,5 εκατοστών το οποίο απορρίπτουμε  για χρήση σε οποιαδήποτε ποσότητα ή τμήμα των παραλιών. Πιο αναλυτικά:
Το υλικό αυτό είναι από κάθε άποψη  ακατάλληλο   για χρήση σε παραλίες που προορίζονται για μπάνια - ψυχαγωγία πολιτών. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι:
       α) Οι παραλίες της Ιτέας αποτελούν τις παραλίες των θερινών μπάνιων της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων    και των επισκεπτών του Δήμου Δελφών. 
          β) Η τουριστική ανάπτυξη των Δελφών, ενός από τρία εμβληματικά μνημεία της Ελλάδας, αποτελεί την βάση και προτεραιότητα κάθε σοβαρής αναπτυξιακή προοπτική  της ευρύτερης  περιοχής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όλες τις επίσημες πηγές δεδομένων η σοβαρή τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα ταυτίζεται με την ύπαρξη του θαλάσσιου στοιχείου και την ύπαρξη παραλιών στο εκάστοτε τοπικό τουριστικό προϊόν,  η ποιότητα του οποίου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα των παραλιών του.
       γ) Η υψηλή ποιότητα του αποτελέσματος της εφαρμογής της μελέτης είναι καθοριστικής σημασίας διότι αφορά τις παραλίες  της Ιτέας   που αποτελούν και τις παραλίες των Δελφών και της πρωτεύουσας Άμφισσας. Αποτελούν ταυτόχρονα  το μεγαλύτερο μήκος του συνόλου των παραλιών του Δήμου Δελφών όπως και τον παραλιακό πυρήνα του τουριστικού προϊόντος του Νομού Φωκίδας και της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.
2) Η απάντηση εκ μέρους των μελετητών ότι το υλικό αυτό (χαλίκι) αυτό θα στρογγυλέψει σε βάθος χρόνου (και θα γίνει όπως το φυσικό υλικό των παραλιών) από την κυματόπτωση  είναι άστοχη και αντιφατική διότι:
          α) Είναι άστοχη διότι στη απάντησή τους  επικαλέστηκαν  παραλία της Αττικής    στην οποία το υλικό αυτό άρχισε να παρουσιάζει στοιχεία στρογγυλέματος μετά από τέσσερα χρόνια.  Το στρογγύλεμα τέτοιου υλικού  σε οποιαδήποτε παραλία μπορεί να προέλθει μόνο από  την ανάδευση του υλικού από την κυματόπτωση και την μεταξύ του τριβή. Σε αυτή την περίπτωση η ταχύτητα στρογγυλέματος θα εξαρτάται από  το ύψος της μέσης  ετήσιας ενέργειας  που δέχεται η παραλία από την κυματόπτωση. Οι παραλίες της Ιτέας δέχονται ελάχιστη ετήσια  ενέργεια κυματόπτωσης (και σε ένταση κύματος και σε διάρκεια) σε σχέση με τις   παραλίες της Αττικής οι οποίες βρίσκονται στο σύνολό τους απέναντι από ανοιχτό πέλαγος. Στις παραλίες της Αγκάλης  η κυματόπτωση είναι μηδενική. Άρα ακόμη και εάν τα δεδομένα της Αττικής προέρχονταν από επίσημες επιστημονικές βάσεις, η προοπτική στρογγυλέματος του υλικού αυτού στις παραλίες τις Ιτέας σε βάθος κάποιων πολλών δεκαετιών δεν είναι αποδεκτή. Η αποκατάσταση των παραλιών πρέπει να γίνει άμεσα με την βέλτιστη δυνατή ποιότητα όπως άμεση είναι και η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη. 
          β) Είναι  αντιφατική διότι στην ίδια την μελέτη αναφέρεται ότι στις παραλίες της Ιτέας θα απαιτείται αναπλήρωση υλικού κάθε 2 χρόνια που σημαίνει ότι το υλικό αυτό δεν πρόκειται ποτέ να μείνει στην παραλία προκειμένου να στρογγυλέψει σε επίπεδο να είναι αποδεκτό ως υλικό παραλίας λουομένων. Δηλαδή ακόμα και αν αγνοηθούν όλα τα άλλα , σύμφωνα με την ίδια την μελέτη η παραλία θα είναι στο διηνεκές στρωμένη με θραυστό υλικό λατομείου, γεγονός που δεν έχει καταστεί αναγκαίο και δεν συμβαίνει σε καμία άλλη παραλία της Ελλάδας.  
3) Η ρίψη τέτοιου υλικού στις παραλίες θα ρυπάνει το υγειές φυσικό υλικό και θα είναι αδύνατο εκ των υστέρων να διαχωριστεί  προκαλώντας  μη αντιστρεπτή  υποβάθμιση-απαξίωση των παραλιών αυτών. 
4) Στην μελέτη προβλέπεται  αποτέλεσμα που σε βάθος χρόνου απαιτούνται  εργασίες συντήρησης κάθε τρείς μήνες και εργασίες αναπλήρωσης υλικού κάθε 2 χρόνια. Καθόσον πληροφορηθήκαμε σε επικοινωνία μας με τις αρμόδιες αρχές άλλων παραλιακών περιοχών,  πανελλαδικά οι παραλίες (διάσημες και μη), ακόμη και στα ανοιχτά πελάγη με   κλίσεις βυθού,  ετήσια κυματόπτωση και παράκτια ρεύματα πολλαπλάσια από αυτά των παραλιών της Ιτέας,  υπάρχουν και εξυπηρετούν τους κατοίκους και επισκέπτες τους με μόνο μία φορά συντήρηση το χρόνο (πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου)  και σε σπάνιες περιπτώσεις συστηματική αναπλήρωση υλικού κάθε κάποια χρόνια. Η ετήσια συντήρηση δε αφορά τον καθαρισμό το στρώσιμο και εάν απαιτείται τοπική  αναδιανομή του υλικού.   Το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας αδυνατεί   σε κάθε περίπτωση να επιβαρυνθεί με το τακτικό κόστος συντήρησης που προβλέπει αυτή η μελέτη.  Η μελέτη θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει  αποτέλεσμα  με κόστος συντήρησης μικρότερο από άλλων παραλιών ανάλογα με το πόσο μικρότερες είναι στις παραλίες της Ιτέας η έκταση και ένταση των παραγόντων που αλλοιώνουν και διαβρώνουν τις παραλίες σε σχέση με τις άλλες περιοχές.
5) Στην μελέτη δεν αναφέρεται  ούτε καν ως δευτερεύουσα  συμπληρωματική  πρόταση  (έστω μεγαλύτερου κόστους από τη κύρια πρόταση)  κατασκευή υποβρύχιων  μετώπων παράλληλων με την ακτή οι οποίες μειώνουν την κλίση του παράκτιου βυθού και μειώνουν δραστικά το ρυθμό διάβρωσης των παραλιών. Δεδομένης της ύπαρξης  μεγάλου αριθμού   έτοιμων προκατασκευασμένων μπλοκ σκυροδέματος για υποβρύχιες κατασκευές στην θέση Γαλλικοί Μώλοι της Ιτέας, οι οποίοι μεταξύ άλλων καταλαμβάνουν αναπτυξιακά σημαντική περιοχή και προκαλούν οπτική όχληση,  μία τέτοια μελέτη θα πρέπει   να δίνει τις κατευθύνσεις και να επισημαίνει  τα ωφελήματα  από την χρήση αυτού του υλικού  ώστε να μπορέσει το Λιμενικό Ταμείο  Φωκίδας να   διαμορφώσει και να προωθήσει στην συνεργασία του με τις συναρμόδιες αρχές συνδυαστικές λύσεις στις οποίες  με εξοικονόμηση πόρων θα επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη.
6) Η μελέτη  δεν ασχολείται καθόλου και δεν υποδεικνύει έστω ως συνοπτική αναφορά το πού οφείλεται η διάβρωση των ακτών, ποιος είναι ο φυσικός μηχανισμός που τροφοδοτούσε και συντηρούσε τις ακτές αυτές στο παρελθόν  και ποιες ενέργειες  πρέπει να γίνουν ώστε να προληφθεί η διάβρωση ή να μειωθούν οι παράγοντες που την  προκαλούν. Μελετώντας επι τόπου ή από οποιαδήποτε ψηφιακή αεροφωτογραφία  την ακτογραμμή σήμερα  σε συνδυασμό με τις γραμμές του  αιγιαλού και παραλίας (που έχουν δημοσιευτεί προ κάποιων δεκαετιών σε ΦΕΚ) διαπιστώσαμε πως ο κύριος φυσικός τροφοδότης με υλικό αναπλήρωσης των ακτών της Ιτέας είναι ο χείμαρρος Σκίτσα (μεταξύ Ιτέας και Κίρρας) όπως και ότι τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν το υλικό αυτό διαχρονικά ανατολικά του χειμάρρου προς τα ανατολικότερα και δυτικά του χειμάρρου προς τα δυτικότερα. Το γεγονός αυτό προκύπτει   από την μεγάλης έκτασης συσσώρευση φυσικού υλικού παραλίας σε όλους τους τεχνητούς προβόλους* (τους  κάθετους την παραλία) από την πλευρά του χειμάρρου και την διάβρωση της παραλίας από την άλλη πλευρά.  Η μελέτη θα πρέπει να αποτυπώνει  αυτή την πραγματικότητα,  να διατυπώνει συμπεράσματα και να υποδεικνύει  μέτρα και δράσεις πρόληψης  για την μείωση της διάβρωσης των παραλιών  τα επόμενα χρόνια. Να κάνει σαφές π.χ. εάν είναι καθοριστική  για την διάβρωση των ακτών η αφαίρεση υλικού από την κοίτη του χείμαρρου Σκίτσα ώστε το Λιμενικό Ταμείο να μπορέσει να  απαιτήσει από τις αρμόδιες αρχές  να λάβουν τα ανάλογα μέτρα προστασίας αυτού του υλικού στο μέλλον.  Να αξιολογεί επίσης τις επιπτώσεις των υπαρχόντων προβόλων και να κάνει σαφές εάν θα συνέβαλε στην ευκολότερη συντήρηση των παραλιών πιθανή μείωση του μήκους τους.
7) Η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη το δωρεάν  φυσικό υλικό που υπάρχει διαθέσιμο στις παραλίες της Ιτέας *προκειμένου, είτε το κόστος υλοποίησης της μελέτης να μειωθεί και να διευκολυνθεί η άμεση υλοποίησή της είτε  οι όποιοι διαθέσιμοι πόροι να διατεθούν για ακόμη μεγαλύτερη έκτασης παρέμβαση. Το φυσικό αυτό υλικό είναι αυτό που προαναφέρθηκε και είναι συσσωρευμένο  σε όλους τους τεχνητούς κάθετους προβόλους στις παραλίες Ιτέας Κίρρας όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο. Το υλικό αυτό δεν είναι μόνο αυτό που έχει μεγαλώσει σε πλάτος τα αντίστοιχα παραλιακά τμήματα κατά μερικά μέτρα ή μερικές δεκάδες μέτρα στην επαφή με τους προβόλους  αλλά πολλαπλάσιες ποσότητες μιας και ανάλογη συσσώρευση υπάρχει και στην προέκταση των ακτών αυτών μέσα στην  θάλασσα έως το σημείο που το βάθος μεγαλώνει απότομα. Το υλικό αυτό αριθμεί  με πρόχειρους υπολογισμού σε  πολλές  χιλιάδες κυβικά στο σύνολο όλων των προβόλων και επαρκεί από μόνο του για μιας μεγάλης έκτασης ανάπλασης των παραλιών με κόστος μόνο την μεταφορά και κλασματοποίησή του (κοσκίνισμα) ώστε να διανεμηθεί ανάλογα με το τι υλικό είχαν οι παραλίες της Ιτέας πριν αρχίσουν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις (άμμος, «ριζάκι», μικρό βότσαλο).
Επιπλέον το υλικό αυτό δεν είναι συσσωρευμένο εκεί στα πλαίσια διαχρονικών φυσικών διεργασιών αλλά είναι ατυχές αποτέλεσμα των ανθρώπινων παρεμβάσεων πολλές από τις οποίες είναι παράνομες- αυθαίρετες (όπως οι πρόβολοι στις θέσεις ΑλμυρόβρυσηΚίρρας , Ζέφυρος και Μαϊάμι Ιτέας). Στα πλαίσια των αυθαιρέτων κατασκευών,  οι εργασίες καθαίρεσης των προβόλων αυτών και η αναδιανομή του υλικού όπως θα το είχε διανείμει εξ αρχής η φύση δεν απαιτεί τις ίδιες αδειοδοτήσεις αλλά μπορούν να εκτελεστούν με πολύ πιο σύντομες γραφειοκρατικά διαδικασίες. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει η μελέτη να λαμβάνει υπόψη αυτή την παράμετρο και να διαχωρίσει εξαρχής  τις εργασίες αυτές που μπορούν να εκτελεστούν άμεσα  ως αποκατάσταση των  επιπτώσεων  των αυθαίρετων κατασκευών (χωρίς την  διαδικασία αδειοδότησης που απαιτείται  όταν  πρόκειται να γίνει παρέμβαση στην φύση) από αυτές που μπορούν να δρομολογηθούν σε δεύτερο στάδιο μετά από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. .

8) Η μελέτη θα πρέπει στην κατεύθυνση εξεύρεσης κατάλληλου υλικού για τις παραλίες να εξετάσει   μεταξύ άλλων και την περίπτωση και  το κόστος λήψης άμμου από κατάλληλα τμήματα του πυθμένα του Κρισσαίου Κόλπου.
 9) Θεωρούμε ότι δεν έχει αιτιολογηθεί επαρκώς η απόρριψη της χρήσης κάθετου προβόλου στην νέα μελέτη στα πλαίσια της προστασίας των παραλιών της Ιτέας. Έχει αποδειχθεί όπως προαναφέραμε ότι η χρήση κάθετων προβόλων, αυθαίρετων ή μη, έχει δημιουργήσει συσσώρευση υλικού στην μία πλευρά και εκτεταμένη διάβρωση της παραλίας στην άλλη. Στην περίπτωση όμως του βόρειου άκρου της παραλίας Τροκαντερό, στην θέση Γαλλικοί Μόλοι, η κλίση του βυθού της παραλίας παρουσιάζει πολύ μεγάλη μεταβολή κλίσης. Ενώ ο βυθός μέχρι ένα σημείο είναι μικρής κλίσης  φιλικής προς τους λουόμενους,σε απόσταση λίγων μέτρων  το βάθος αυξάνεται σε πολλά μέτρα. Όπως προκύπτει από τις συσσωρεύσεις υλικού στους κάθετους προβόλους πριν από αυτό το σημείο, η μεταφορά του υλικού της παραλίας από τα θαλάσσια ρεύματα κατά μήκος αυτής  της παραλίας συντελείται προς το σημείο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι το υλικό της παραλίας στο σημείο αυτό  να χάνεται  στο μεγάλο βάθος του βυθού όπου  στην συνέχεια βρίσκεται εκτός του ενεργού ύψους των κυμάτων οπότε σταματά να μεταφέρεται περαιτέρω για να συντηρήσει  κάποια άλλη παραλία.  Στο σημείο αυτό, εκβάλει και μικρός χείμαρρος που προέρχεται από την θέση Βάλτος και κατά την άποψή μας προσφέρει υλικό στις παραλίες αλλά τα τελευταία χρόνια έχει μπαζωθεί και υποβαθμιστεί σε βαθμό που πρέπει να αξιολογηθεί.
Η νέα μελέτη θα πρέπει να εξετάσει διεξοδικότερα την χρήση κάθετου προβόλου   τουλάχιστον το σημείο Γαλλικοί Μώλοι ώστε να εγκλωβίζεται το υλικό που πρόκειται να χαθεί στο μεγάλο βάθος και να ανακατανέμεται κάθε κάποιο χρονικό διάστημα στην παραλία. Στην περίπτωση απόρριψης να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Επίσης να εξεταστεί εκ νέου και η χρήση προβόλου στην θέση Γυμνιστές στην Κίρρα για τους ίδιους λόγους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Θέσεις στις οποίες υπάρχουν τεχνητοί  πρόβολοι κάθετοι στην ακτή στις υπό μελέτη παραλίες, όπου έχει συσσωρευτεί  φυσικό υλικό παραλίας  προς αναδιανομή και  υποδεικνύουν ταυτόχρονα την κατεύθυνση μεταφοράς του υλικού των παραλιών κατά μήκος των ακτών από τους φυσικούς μηχανισμούς:
Ανατολικά του χειμάρρου Σκίτσα έχουμε:
6.1) Συσσώρευση  υλικού στο τεχνητό   πρόβολο (αυθαίρετη κατασκευή) μικρού βάθους  στην θέση ΑλμυρόβρυσηΚίρρας στην δυτική πλευρά και ταυτόχρονα διάβρωση της παραλίας στην ανατολική  πλευρά σε σημείο  να έχει υποσκαφτεί και να έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία το κράσπεδο σε μήκος δεκάδων μέτρων.
6.2) Συσσώρευση υλικού στο δυτικό  πρόβολο του αλιευτικού καταφυγίου της Κίρρας σε σημείο η επιχωμάτωση να έχει υπερκαλύψει το σύνολο του μήκους του προβόλου και να έχει προχωρήσει μέσα στο αλιευτικό καταφύγιο. Έως το μισό του ενεργού πλάτους της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου το βάθος είναι λιγότερο από ένα μέτρο και δημιουργεί ήδη προβλήματα στην είσοδο έξοδο των σκαφών. Η επιχωμάτωση έχει εξελιχθεί  εδώ και χρόνια και  μέσα στο αλιευτικό  καταφύγιο μειώνοντας το ενεργό βάθος του στην βόρεια και δυτική πλευρά του.  Οι παραδοσιακά αμμώδεις παραλίες στην άλλη πλευρά του αλιευτικού καταφυγίου της Κίρρας έχουν διαβρωθεί σημαντικά έως εξαφανιστεί.
Δυτικά του χειμάρρου έχουμε:
6.3) Συσσώρευση υλικού στην ανατολική πλευρά του   πρόβολου στην θέση Ζέφυρος αμέσως μετά την εκβολή του χειμάρρου Σκίτσα  στην Ιτέα, επίσης μέχρι το σημείο να επιχωματώσει όλο το μήκος του προβόλου.  Η παραδοσιακά αμμώδης παραλία από την δυτική πλευρά του προβόλου και για μεγάλο μήκος έχει επίσης   εξαφανιστεί.
6.4) Συσσώρευση υλικού στην ανατολική πλευρά του   πρόβολου στην θέση Μαιάμι (Ιτέα) επίσης μέχρι το σημείο να επιχωματώσει όλο το μήκος του προβόλου. Το βάθος στο άκρο του προβόλου είναι πλέον μικρότερο από 1μ (ήταν πάνω από 2μ όταν κατασκευάστηκε ο πρόβολος).  Η μεταφορά υλικού συνεχίζεται πλέον δυτικά του προβόλου με αποτέλεσμα να δημιουργείτε μικρή παραλία αμέσως μετά από αυτόν. Δυτικά του προβόλου υπήρχε παραλία η οποία χάθηκε  χρόνια που ακολούθησαν μετά την κατασκευή του προβόλου.
6.5) Συσσώρευση υλικού,  κυρίως άμμου, στην ανατολική πλευρά του κεντρικού μόλου της Ιτέας με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά το βάθος της θάλασσας σε μεγάλο μήκος της ακτογραμμής.   Δυτικά από  το συγκρότημα Μόλος – Μαρίνα Ιτέας  έχει χαθεί η άμμος που κάλυπτε παραδοσιακά  την παραλία στην θέση Ευαγγελίστρια.
6.6) Συσσώρευση υλικού στον νότιο πρόβολο του αλιευτικού καταφυγίου Ιτέας μέχρι το σημείο να έχει καλυφθεί και πάλι σχεδόν όλο το μήκος του προβόλου. Επίσης  το βάθος του βυθού εξωτερικά του βραχίονα του καταφυγίου   έχει μειωθεί σε όλο του το μήκος σε σχέση με αυτό που ήταν έγινε η κατασκευή.  Μετά από το  αλιευτικό καταφύγιο της Ιτέας προς βορά  η διάβρωση της παραλίας είναι πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα στην θέση Συνεταιρισμός  να έχει φτάσει στο σημείο όπου  βρίσκονται δέντρα ηλικίας πολλών δεκαετιών.

Ο πρόεδρος καλεί τη λιμενική επιτροπή να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Η Λιμενική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
1) Τοαπό 14-1-1939Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων » (ΦΕΚ 24 Α/19- 01- 1939).
2) Την αριθμ. Γ. 20393/18-05-55 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων «Περί αναθεωρήσεως της χερσαίας ζώνης του Λιμένος Ιτέας» (ΦΕΚ 105 Β΄/16-6-1955).
3) Την υπ’ αριθμ.170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-1-2014) απόφαση ΥΠΕΚΑ «Περί εξειδίκευσης των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης».
4) Το αριθμ. 25406/441/07-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
5) Την προγενέστερη 26/2018 (ΑΔΑ: ΨΖΚ0ΟΡ0Θ-0Φ4) πράξη της.
6) Την εισήγηση του κ. προέδρου.
7) Την περαιτέρω διερεύνηση και ενημέρωσή της πάνω στην εν λόγω  μελέτη του έργου.
και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Δεν αποδέχεται και απορρίπτει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Ακτομηχανικής Προστασίας Ακτών Παρνασσίδας».
Η μελέτη απορρίπτεται διότι  κρίνεται ότι δεν θα λύσει αλλά θα δημιουργήσει προβλήματα και μάλιστα  θα έχει επιπτώσεις που θα υποβαθμίσουν καθοριστικά και μη αντιστρεπτά τις παραλίες της Ιτέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2019.
   Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  για τον κατά νόμο έλεγχο και έκδοση εγκριτικής απόφασης.
   Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.
   Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφηκε αυθημερόν.

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ο ΠρόεδροςΚαϊμάρας Νικόλαος

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το λιμενικο ταμειο μηπως εχει σχεση και με την πλαζ βραχακια οπου το ¨κουφαρι ¨νεκρης χελωνας εχει βρωμησει την περιοχη!Μηπως εχει ευθυνη και για την απομακρυνση των κλαδιων απο κλαδεματα των δενδρων που εχουν ξεραθει και ειναι μεγαλος κινδυνος για πυρκαγια ! Αν δεν ειναι ευθυνη του λιμενικου ταμειου μηπως πρεπει να επιλυφθει ο δημος μιας και η θητεια του δεν εχει ληξει ακομη !Ας μην πουμε για το τοπικο Κιρρας που εχει εγκαταληψει την πλαζ στην τυχη της.

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΟΣ Ο ΒΥΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΕΙΝΑΙ ΑΜΜΟΣ .
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΤΕΑΣ .
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ.
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΝΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΨΙΛΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟ ΣΤΡΩΣΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΛΕΙΠΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΣΤΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ;
TOSO DYSKOLO EINAI NA KAΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΣΠΡΩΧΝΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟΥΔΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ;

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΤΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΒΡΟΜΑΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ...

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΚΑΘΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΠΑΚΙΑ ...ΣΙΕΛΟΡΡΟΙΑΣ..

Ανώνυμος είπε...

Παράνοια...σοβαρά κάθονται κ μιλάνε να μπαζωσουν το Μαϊάμι με νταμαροχαλικο...έχουν χαζεψει τελείως.

Ανώνυμος είπε...

Στα Βραχάκια δεν είχαν ρίξει τέτοιο υλικό πριν κάποια χρόνια; Που καθόσουν και σκουπιζόσουν γιατί είχες γεμίσει σκόνη παντού;

Τα Βραχάκια έχουν πρόβλημα έτσι όπως έγινε η ανάπλαση πριν 20 χρόνια. Η παραλία ξαφνικά έγινε σχεδόν πλαγιά, ρίξε υλικό λατομείου αλλά τουλάχιστον πλύνε το! Πηγαίναμε παραλία και ήταν λες και ξαπλώναμε σε κάνα χωματόδρομο.

Έλεος δηλαδή.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί βγάλατε τον τίτλο που έλεγε για πρόβλημα στατικής επάρκειας κτιρίων στο Μαιαμι; Δεν ξέρετε τι σας γίνεται ´η είστε εντελώς στην κοσμάρα σας; Που λέει το άρθρο μέσα για σχέση του τι θα γίνει στις παραλίες με την στατικότητα των κτιριων; Μια πολύ καλή και διαφωτιστική δουλειά που έκανε για πρώτη και ίσως τελευταία φορά Λιμενικό Ταμείο της Φωκιδας και κάποιος ακατάλληλος διαχειριστής έκανε οτι μπορούσε για να αποπροσανατολίσει την κοινού γνώμη εξευτελίζοντας ταυτόχρονα και την δουλειά του Λιμενικόυ Ταμέιου και την ιστοσελίδα σας. Καποιος εκ των διαχειριστικών σας κύριοι πουλάει το παιχνίδι. Βρείτε τον και πάρτε του τους κωδικόυς. Μόνο εσκεμμένα μπορεί να έκανε τέτοιο λάθος.